Huurvoorwaarden DB Camperverhuur

1.Algemene voorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst tussen DB Camperverhuur en de huurder.

2.Huurovereenkomst en betaling

Nadat DB Camperverhuur u reservering telefonisch of per mail bevestigd heeft ontvangt u de huurfactuur en de huurovereenkomst. Als u de aanbetaling heeft voldaan én de huurovereenkomst volledig heeft ingevuld en ondertekend is de reservering definitief. De aanbetaling bestaat uit 50% van het op de factuur vermelde totaalbedrag. De aanbetaling dient u per bank te voldoen. Het bankrekeningnummer dient op naam van de huurder te staan die zich ook zo bij vertrek kan legitimeren.

Het restantbedrag moet u uiterlijk 4 weken voor vertrek hebben voldaan. De borgsom van

€ 1.000,00 dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de huurperiode op rekening van DB Camperverhuur bijgeschreven te zijn.

DB Camperverhuur heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen als de huurder de verplichtingen in de huurovereenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt. Dit kan zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Huurder dient hier volledig en zonder voorbehoud aan mee te werken.

Indien DB Camperverhuur niet in staat is om de gehuurde camper beschikbaar te stellen, heeft DB Camperverhuur het recht om binnen 48 uur een soortgelijke camper te verhuren. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

3.Inname camper en terugbetaling borg

Op de laatste dag van de huurperiode dient de camper tussen 9:00 en 10:00 uur ingeleverd te worden. Indien u de camper te laat inlevert zijn wij genoodzaakt € 400,00 per dag van de borg in te houden, indien een vertraging niet aan ons gemeld wordt zullen wij de camper als gestolen beschouwen en aangifte bij de politie moeten doen. Deze aanvullende kosten zijn voor rekening van de huurder.

Bij inname van de camper wordt het voertuig gecontroleerd op schades, extra gerede kilometers ( meer dan 1750 km per week), niet/of onvoldoende gereinigde binnen- en buitenzijde.

Wij rekenen de volgende kosten die op de borg zullen worden ingehouden:

  • Watertank schoon of vuil niet geleegd € 50,00
  • Toilet niet geleegd € 50,00
  • Binnenzijde niet gereinigd € 100,00
  • Buitenzijde niet gereinigd € 100,00
  • Niet afgetankt, daadwerkelijke kosten + € 50,00
  • Extra gerede kilometers (meer dan 1750 km per week) 27 cent per kilometer

Ontbreken van inventaris, basisuitrusting en/of bijgehuurde zaken zullen tegen vervangingswaarde van de borg worden afgetrokken. Indien blijkt of het vermoeden is dat de borg niet voldoende is om de kosten te dekken dient u per direct bij inlevering deze extra of vermoedelijke kosten te voldoen. Blijkt dat de kosten lager uitvallen restitueren wij dit bedrag aan u.

Bij inname van de camper wordt 75% van de borg exclusief bovenstaande kosten binnen 2 dagen per bank teruggestort. Als na 4 weken geen onvoorziene kosten, zoals boetes of verborgen gebreken zijn geconstateerd ontvangt u het restantbedrag retour.

4. Annuleren

Annuleren kan alleen per email.

Bij annulering is de huurder verschuldigd:

– tot 15 weken voor aanvang huurperiode 30% van de huursom

– tot 6 weken voor aanvang huurperiode 50% van de huursom

– tot 4 weken voor aanvang huurperiode 90% van de huursom

Hierna volgt geen restitutie.

5. Schade

DB Camperverhuur heeft een WA+casco verzekering, inclusief inzittenden, inclusief pechhulp op de door u gehuurde camper afgesloten.

Indien sprake is van schade aan de camper door verlies, diefstal, beschadiging of inbeslagname dient de huurder direct contact op te nemen met DB Camperverhuur.  Dit dient telefonisch te gebeuren. Bij geen gehoor dienen beide nummers gebeld te worden.

Telefoonnummer Joyce Bruin 06-29868666
Telefoonnummer Frank Smit 06-52182809

Bij schade of defecten aan de camper, mag deze niet meer gebruikt worden als dit kan leiden tot verergering van de schade of defect. Het eigen risico voor de huurder bedraagt 1000,00 per schadegeval, ieder geval van schade dient direct en afzonderlijk gemeld te worden.

Indien er sprake is van een onrechtmatige daad zoals bijvoorbeeld rijden onder invloed van drank en/of drugs zullen alle kosten welke hieruit voortvloeien verhaald worden op de huurder.

6. Rijbewijs en legitimatie

De huurder moet in het bezit zijn van een geldig Nederland B-rijbewijs welke minstens 4 jaar in bezit is en minimaal 25 jaar oud zijn.

Tevens moet de huurder zich ook kunnen legitimeren met een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart. Wij zullen voor vertrek een kopie maken van deze documenten.  Voor eventuele andere bestuurders van de camper geldt dezelfde legitimatie en rijbewijsplicht. Het is niet toegestaan de camper aan anderen te verhuren of in gebruik te geven. Alleen de bestuurders die zijn aangegeven in de huurovereenkomst mogen de camper besturen.

7. Gebruik

De huurder gaat zorgvuldig met de camper om en mag alleen gebruikt worden zoals dat door de verhuurder is bedoeld. U wordt geacht als een goed “huisvader” met de door u gehuurde camper om te gaan. Gebruik van de camper mag alleen in de landen zoals deze op de groene kaart van de WA+ casco verzekering  inclusief inzittenden en  pechhulp vermeld staan.

Huisregels camper:

  • Niet roken
  • Huisdieren niet toegestaan
  • Sneeuwbestemmingen niet toegestaan
  • Festivals niet toegestaan

8.Aansprakelijkheid

DB Camperverhuur is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade, persoonlijke schade, gevolgschade op welke manier dan ook, bedrijfsschade of milieuschade.

9.Toepasselijk recht

DB Camperverhuur en huurder zullen altijd het maximale doen om bij een geschil tot een passende oplossing te komen, indien dit niet lukt is het Nederlandse recht van toepassing.

Scroll naar boven